Oturum Aç

Skip Navigation Linksmaliye-ic-denetim

İç Denetim

5018 sayılı Kanunda iç denet​im, “kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için ​​kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına​ göre ​yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışm​​anlık faa​liyetleri” şeklinde tanımlanmı​ştır. İç denetim faaliyetleri, idarelerin yö​netim v​​e kontrol yapıları ile malî işlemlerini​​n risk yönetimi, yönetim ve​ kont​​rol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve ge​liştirmek yönünde siste​​matik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve ​genel kabul görmüş uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.
  • Başkanın Sunuşu
  • İç denetime ilişkin düzenlemeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan ikinci ve üçüncül düzey düzenlemelerde yer almıştır. 5018 sayılı​ Kanunda, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabileceği hükme bağlanmıştır. Kanunun bu hükmü, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13’üncü maddesi ve İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 1 Sıra No’lu Tebliğde; "Atanan iç denetçi sayısı beş ve üzerinde belirlenen idar​elerin iç denetim birimi başkanlığı kurmalarına İç Denetim Koordinasyon Kurulunca genel uygun görüş verilmiştir." hükmü gereğince, Müsteşarlık Makamının 24.04.2007 tarihli Onayı ve 01.02.2008 tarihinde Üst Yönetici ve iç denetçilerce imzalanan "Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Yönergesi" uyarınca İç Denetim Birimi Başkanlığı kurulmuştur. Bakanlık iç denetçi kadrosu 25 olup, Başkanlıkta Başkan dahil 8 iç denetçi görev yapmaktadır. Mevcut iç denetçilerin tamamı, Bakanlık merkez denetim elemanları arasından atanmıştır.
  • İç Denetim Biriminin Tanıtımı
  • Maliye Bakanlığı İç Denetim Birimi Yönergesi
​ ​
Adı SoyadıTelefonE-Posta
Hami ÖRENAY417 91 21 - 417 91 22 hami.orenay@maliye.gov.tr
Fatih AYDIN417 91 21 - 417 91 22fatih.aydin@maliye.gov.tr
Abdurrahman ÜÇBAŞ417 91 21 - 417 91 22abdurrahman.ucbas@maliye.gov.tr
A.Faruk ERDOĞAN417 91 21 - 417 91 22alifaruk.erdogan@maliye.gov.tr
Mithat AKÇELİK
417 91 21 - 417 91 22mithat.akcelik@maliye.gov.tr
Rahmi UYSAL417 91 21 - 417 91 22rahmi.uysal@maliye.gov.tr