Oturum Aç

Skip Navigation LinkshaberlerTermHolder

Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Sunumu ve Kullanımına İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

11 Ocak 2016 tarihinde Bakanlığımız ile İtalya Maliye ve Ekonomi Bakanlığı arasında başlayan “Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin Sunumu ve Kullanımına İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi” başlıklı eşleştirme projesinden beklenen tüm sonuç ve çıktılar başarıyla alındıktan sonra Ankara’da kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Bu proje ile Avrupa Birliği ve uluslararası veri dağıtım ve yayınlama standartlarına uyum sağlanması hedeflenirken, bu çerçevede farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alan bir kurgu ile veri madenciliği, kamu mali analiz teknikleri, erken uyarı sistemleri ve vatandaş bütçesi alanlarında 4 temel sonucun elde edilmesi planlandı.

 

Sayıştay Gölbaşı Dinlenme Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavillioğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, İtalyan Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Elçi Müsteşar Filippo Colombo, Muhasebat Genel Müdürü Ertan Erüz, Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Muammer Çolak ve Türk ve İtalyan kamu maliyesinin yöneticileri katıldı.

 

Programın açılış konuşmasını yapan Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, şunları söyledi:

 

“Eşleştirme projelerini, AB kazanımlarının faydalanıcı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasının yanı sıra, karşılıklı işbirliğinin ve kültürel etkileşimin en önemli vesilesi olarak görüyoruz. Eşleştirme projelerinin bizim gibi mevzuat ve uygulama konusunda yoğun işbirliğine ihtiyaç duyan ve ortak ülkelerle paylaşılacak deneyimlere sahip Bakanlıklar için vazgeçilemez ve en kullanışlı araç olduğunu düşünüyoruz. Daha önce proje ortağı olarak çalıştığımız İtalya ile bir başka projeyi de başarıyla sonlandırmış olmaktan dolayı gururluyuz.

 

Türkiye'nin kamu mali dengeleri oldukça sağlam ve finansman ihtiyacı oldukça düşük durumdadır. Türkiye'de borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 28,3 ile tarihinin en düşük seviyelerindedir.      

 

AK Parti hükümetleri olarak hep geleceği düşündük. Yatırımlara hiç olmadığı kadar çok kaynak ayırdık. Maliye politikamızı özel sektörün önünü açacak, yatırımları teşvik edecek bir çerçevede kurguladık.

 

2017 yılında büyüme ve istihdamı önceleyen ekonomi politikamızda başarılı olduk.  Doğru ve zamanında uygulamaya konulan politika ve tedbirler ile başta 15 Temmuz hain darbe girişimi olmak üzere pek çok iç ve dış şoku başarı ile atlattık.

 

Yakın döneme ilişkin pek çok üretim ve talep göstergeleri de ekonomideki ivmelenmenin kalıcı olduğunu gösteriyor. Bu çerçevede 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 5,5 güçlü bir büyüme öngörüyoruz.

 

Önümüzdeki dönemde mali disiplinden taviz vermeden, Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler grubuna yükseltecek, küresel bir güç olma yolundaki ilerleyişini destekleyecek yapısal reform öncelikli politikalarımız devam edecektir. Ülkemizin dinamik özel sektörü ve genç nüfusu ile geleceğinin parlak olduğuna samimiyetle inanıyorum.

 

Kamu maliyesinde yaptığımız reformlar ekonomik büyüme ve kalkınmanın desteklenmesinin ve mali disiplinin sürdürülmesinin temel odağını teşkil etmektedir.

Kamu maliyesinde yapacağımız reformların hedefi değişen koşullara uygun olacak şekilde daha etkin, hesap verebilir ve şeffaf bir kamu mali yönetim sistemidir.

 

“Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm Programı" kapsamında harcamaların verimliliğini artıracağız. Kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçeceğiz. Program-bütçe bağlantısını güçlendirerek “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi"ni geliştiriyoruz. Cari harcamaları azaltıcı projelere destek veriyoruz. Kamu idarelerince sunulan hizmetlere ilişkin fayda-maliyet/maliyet-etkinlik analizleri yapılabilmesine yönelik altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Kamu kurumlarında ihtiyaçların ortak alım yöntemiyle tedarikini yaygınlaştıracağız.

 

Bütçe politikamızı mali saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde uygulamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın bütçe sürecini anlamasına yardımcı olmak, vatandaşlarımıza bütçenin harcama alanlarının neler olduğunu ve bu harcamaların hangi kaynaklardan sağlandığının aktarılması amacıyla Vatandaş Bütçe Rehberini hazırladık.

 

Vatandaş Bütçe Rehberi ve bu proje ile hayat bulan Vatandaş Kesin Hesap Raporu, vatandaşlarımızın daha etkin bir biçimde bütçe karar alma süreçlerine katılımına imkan sağlayabileceği gibi uluslararası standartlar çerçevesinde mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine de hizmet edecektir.

 

Bu çerçevede;

 

  -Kamu harcamalarında etkinliğin artırılması

  -Kamu yatırımlarının verimliliğinin artırılması

  -Kamu gelirlerinin kalitesinin artırılması

  -Verimsiz kullanılan veya atıl kamu varlıklarının değerlendirilmesi

  -Kamu mali sisteminin kurumsal yapısının güçlendirilmesi temel politika alanlarımız olacaktır.

 

Bu Proje ile mali şeffaflık ve hesap verebilirlik alanlarında elde ettiğimiz somut sonuçlar ise şunlardır:

 

  -Web sayfamızda yayınlanan “Vatandaş Kesin Hesabı 2016 Raporu" ile bütçe süreçleri ve gerçekleşmelerinin kamuoyunun anlayabileceği sadelikte paylaşılması olanağını sağladık. Buna ilaveten bir “Eylem Planı" hazırlandı.

  - Hacettepe Üniversitesinin de katkılarıyla 60 üniversite öğrencisine Vatandaş Kesin Hesap Raporu ve bütçe döngüsü tanıtıldı.

  - “Kamu Mali Analiz Teknikleri Rehberi" hazırlandı ve projenin internet sitesinde yayımlandı.

  - 5018 ve ikincil mevzuattaki kamu mali verisinin sunumu ve kullanımı ile ilgili maddeleri karşılaştırmalı bir şekilde gözden geçirildi.

  - Veri ambarı, veri madenciliği ve farklı tipteki kullanıcılar için karar destek mekanizmasının oluşturulması için bir Eylem Planı hazırlandı.

  - SDMX standartları uyarınca kamu mali istatistiklerinin yayınlanması için bir eylem planı hazırlandı.

  - “Kamu İdareleri İçin Mali Analiz Rehberi" hazırlandı, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve proje web sitelerinde yayımlandı.

 

Muhasebat Genel Müdürü Ertan Erüz ise “Maliye Bakanlığı olarak 5018 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde mali verileri derliyor, istatistiki yöntemler kullanarak veri kalitesini artırıyor ve konsolide genel yönetim mali istatistiklerini uluslararası kriterlere uyumlu olarak hazırlıyoruz.

 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği ortak standartlara göre Genel Yönetim Mali İstatistiklerini üçer aylık ve yıllık olarak hazırlamaya ve yayımlamaya devam ediyoruz.

 

Hazırlanan mali istatistikleri, Bakanlar Kurulunca belirlenen sürelerde 2006 yılından bu tarafa düzenli olarak kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıca 2008 yılından itibaren Genel Yönetim Mali İstatistikleri uluslararası standartlara uyumlu bir şekilde IMF'ye gönderiyoruz.

 

Bu gelişmeler çerçevesinde Finansal İstikrar Kurulu'nun (FSB) tespitine göre, ülkemiz G-20 ülkeleri içinde üçer aylık genel yönetim mali istatistiklerini IMF'ye raporlayabilen örnek 10 ülkeden biri olmuştur" diye konuştu.

 

Detaylara http://twinningproject.muhasebat.gov.tr/en/home/ adresinden ulaşılabilir.

Etkinlikten Fotoğraflar