Oturum Aç

Skip Navigation LinksGenelgeler

Genelgeler

Bakanlıkta basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak üzere kurulan Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin, bu görevleri etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için, Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında yer alan tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışması gereklidir.

Bu nedenle tüm birimler tarafından basın ve halkla ilişkilere ilişkin faaliyetlerin aşağıda yer alan esas ve usuller doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

  • Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinden Genel Müdürlüklerde Genel Müdüre, Başkanlıklarda ise Başkana bağlı olarak en az bir kişi olmak üzere Halkla İlişkiler Sorumlularının belirlenmesi, Halkla İlişkiler Sorumlusu veya sorumlularının ad-soyad, unvan, iş telefonu, cep telefonu bilgilerinin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine yazılı olarak gönderilmesi, Halkla İlişkiler Sorumlusu olacak personelde değişiklik yapılması halinde ise yerine görevlendirilecek personel ve iletişim bilgilerinin yine Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine gecikmeden bildirilmesi gerekmektedir.
  • Genel Müdürlüklerde Genel Müdürler, Başkanlıklarda ise Başkanlar, kendi birimleriyle ilgili basına açık olacak her türlü organizasyonu, içeriğini ve katılımcılarını veya yapılacak basın açıklamalarını henüz planlama aşamasında iken Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bildirmekten bizatihi sorumludur. Birimler, ilgili organizasyonu tamamlanıncaya kadar da Müşavirlikle işbirliği içinde yürütecektir. Söz konusu faaliyetlere ilişkin hazırlanacak konuşma metni, sunum, tanıtım filmi, broşür vb. içerikler hakkında da yine Müşavirlikle koordine içinde olunması ve bu işlerin yürütülmesi ilgili Genel Müdür ve Başkanın sorumluluğundadır.
  • Bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerin doğru, etkin ve hızlı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılması için, içinde bulunulan haftada yürütülen faaliyetler ile bir sonraki hafta yapılacak işlerden kamuoyuna açıklanmaya hazır hale gelenler, makama sunulmak üzere hazırlanacak “Haftalık Medya Raporu” için gerekli bilgi, belge ve dokümanlarla birlikte her hafta Cuma günü en geç saat 17.00’a kadar Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine ilgili Genel Müdür ve Başkanlar tarafından iletilecektir.
  • Genel Müdür ve Başkanlar, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nce her gün üretilen ve kendilerine gönderilen gazete kupürlerini inceleyerek, kendi birimleriyle ilgili düzeltilmesi gereken ve kamuoyunu yanlış anlamaya yöneltebilecek haberler konusunda Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğini en kısa zamanda bilgilendirmekten sorumludur.
  • Bakanlığın doğrudan görev alanlarıyla ilgili Resmi Gazete’de yayınlanan kanun, yönetmelik, tebliğ vb. düzenlemelerin kamuoyunca en doğru şekilde anlaşılmasını sağlamak üzere, söz konusu düzenlemeler ile ne tür uygulamaların başlatıldığının “yalın, anlaşılır ve kısa cümlelerle” anlatıldığı bilgi notları oluşturulması ve bu bilgi notlarının, Bakanlığın web sayfasında yayınlanmasını sağlamak üzere, ilgili düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanmadan önce Müşavirliğe gönderilmesi de yine Genel Müdür ve Başkanların sorumluluğundadır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince birimlere yönlendirilen talepler ve yapılan işlemlere ilişkin aylık raporların hazırlanması ve gelişmelerin bu raporlarda değerlendirilmesi, Müşavirlik tarafından yapılacaktır.

Raporlardaki hususlardan Bakanlık Makamınca uygun görülenler, gereği için merkez ve taşra birimlerine iletilecektir.

Bakanlığımız basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Naci AĞBAL
Bakan